شماره حساب ها

اطلاعات حساب های بانکی برای واریز کارت به کارت

شماره حساب ها جهت واریز مبالغ به شرح زیر می باشد :

شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۱-۲۳۸۳-۲۶۳۷ بانک ملی به نام امیرحسین ستاری
شماره شبا ۶۰۳۷-۹۹۷۱-۲۳۸۳-۲۶۳۷ بانک ملی به نام امیرحسین ستاری

لطفا پس از واریز وجه به هر یک از حساب های فوق شماره پیگیری و یا فیش واریزی را به شرکت (بخش حسابداری) اعلام فرمایید.